Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Vindförhållandena i fjällen

På enskilda fjäll är vindhastigheten, särskilt under vintermånaderna, märkbart högre än vad man uppmäter på omgivande slätmark. Vindens årliga medelhastighet på fjälltoppen är av storleksordningen 8,5-9,5 m/s. På fjällsluttningarna ovanom trädgränsen kan medelvindhastigheten vara ganska stor, men varierar avsevärt på olika sidor om fjället. De på fjällen uppmätta största momentana vindhastigheterna är klart större än vad som uppmätts med Meteorologiska institutets traditionella väderstationer.

På toppen kan vindhastigheten vara 20 m/s, när det för en väderstation på närbelägen slätmark är 3-4 m/s. På det inverkar det under vintermånaderna vanliga inversionstillståndet; temperaturen och vindhastigheten ökar med höjden. Den på fjällets topp rådande vinden kan vara lika stor som den fria atmosfärens geostrofiska vind, eller t.o.m. 2-5 m/s högre, när fjälltoppens höjd nås av den undre atmosfärens jetström, och/eller den av fjället förorsakade "backeffekten" ökar vindhastigheten jämfört med den vindhastighet som når fjälltoppen.

I den undre bilden visas ett typiskt vädertillstånd på ett fjällområde under vintermånaderna; temperaturens starka markyteinversion och vindhastighetens snabba ökning med höjden, vid 50-100 m höjd över omgivande slätmark. Vid inversion är temperaturen på fjälltoppen betydligt högre än på låglänt mark. Under vintermånaderna täcker låga moln fjällets topp över 20 dagar i månaden, och p.g.a. molnens underkylda vattendroppar och den starka vinden är nedisningen av konstruktionerna mycket stark.

På fjällområden är det svårt att beskriva vindförhållandena med den traditionella WAsP-modellen, där man som utgångsvärden använder vindmätningar från väderstation på låglänt mark. Det leder till betydande undervärdering av medelvindhastigheten på fjälltoppen. Genom att ändra parameterinställningarna för den med WAsP beskrivna vindens vertikala fördelning, till att bättre svara mot den verkliga omblandningshöjden och värmeflödet, kan felet minskas men inte elimineras. Felen är avsevärt större under vintermånaderna än under sommarmånaderna.Vindhastighetens månadsmedelvärden på toppen av Pyhätunturi i Pelkosenniemi och på de i sluttningarna befintliga mätpunkterna samt Meteorologiska institutets väderstation i Sodankylä. 7708 = MI:s väderstation på Pyhätunturi toppen i övre ändan av Polar-hissen, vindmätaren 10 m över marken, 7710 = på toppen befintlig Tele-mast, vindmätaren på 60 m över marken, 7711 = masten på Polar-sluttningen, vindmätaren 8 m över marken, 7712 = nordsluttningen, vindmätaren på 8 m över marken, 7501 = Meteorologiska institutets väderstation i Sodankylä, vindmätarens höjd över marken 22 m.Typiskt vädersituation på fjällområdet under vintermånaderna.