Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Vindpotentialen i Finland

Ur vindkraftverkssynpunkt kan man konstatera att det i Finland blåser mest under vintermånaderna och betydligt mindre under sommarmånaderna

Vår geografiska placering och de huvudsakligen från Atlanten mot vårt land riktade lågtrycken och deras rörelserutter, har avsevärd inverkan på Finlands vindförhållanden.

På grund av detta är den storskaliga medelvindhastigheten på ca en kilometers höjd (geostrofisk vind) relativt stor (9-9,5 m/s), med andra ord betydligt större än i sydligare Europa (7-8,5), men å andra sidan mindre än de närmare norra Atlanten befintliga brittiska öarna (10-12 m/s), norska kusten (10-11 m/s) eller Danmark (10-10,5 m/s) och Nordsjöns kust (10-10,5 m/s).

Vindens riktning

Vindriktingen är den kompassriktning från vilken det blåser. På Meteorologiska institutet mäts vindriktningen som 10 minuters medelvärden med en grads upplösning, och statistikförs vanligen i 10 graders rikningsklasser... 0-10, 10-20... 350-360. I vindenergiapplikationer indelas vindriktningen allmänt i 12 sektorer: 345-15 (nordlig vind), 15-45, 45-75, 75-105 (östlig vind), ...315-345.

I Finland är de sydvästliga vindarna (vindriktningssektor syd-väst) de mest rådande, dvs. den mesta vinden kommer från de väderstrecken.

Vindens hastighet

För den höjd en människa observerar, och för de höjder där vanliga väderstationers vindmätare är belägna, är det för Finlands klimat typiskt med snabba vindhastighetsväxlingar med årstiderna, i havsområden, längs kuster och i fjällen, medan vindens månatliga medelhastighet i inlandet däremot växlar ganska litet. På inlandets väderstationer uppmätta årliga medelhastigheter är avsevärt mindre än de som uppmätts på havsbaserade stationer.

Vindhastigheten växer med höjden. Hastighetsökningen beror bl.a. på terrängens höjdskillnader, terrängens skrovlighet z0 och luftens termiska balans. Vindhastighetens förändring i höjdled är betydligt mindre i gränsskikten på öppet hav än i skogsterräng. Däremot är vindhastigheten i Lappland under vintermånaderna betydligt större än vid sydkusten beroende på större ytinversion, dvs. mängden termiskt stabila förhållanden. I gränsskiktens övre del kan även den lägre atmosfärens jetströmmar inverka på vindhastigheten.Medelvindhastighetens fördelning i Europa. I bilden är den geostrofiska vinden (m/s) beräknad ur lufttrycksfältet.Vindhastighetens månatliga medelvärdesvariationer på några av Meteorologiska institutets väderstationer.Vindriktningens och -hastighetens fördelning för några väderstationer, avbildade som vindrosor, för perioden 1999-2008.Vindriktningens och -hastighetens fördelning för några väderstationer, avbildade som vindrosor, för perioden 1999-2008.