Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Vindatlasens modellering

Finlands vindatlas är en sammanvägning av Meteorologiska institutets numeriska AROME-väderprognosmodell och den i vindatlasapplikationer vanliga statistiska WAsP-modellen.

Vädermodellerna HIRLAM och AROME är prognostiska dynamiska modeller, som möjligast väl beskriver atmosfärens fysik. Den statistiska WAsP-modellen beskriver vindklimatet på basen av de med AROME-modellen gjorda vindobservationsserierna. Den beaktar inverkningarna av markens skrovlighet och topografi.

Ur de väderförhållanden, som med vädermodellen simulerats ur 48 månaders basmaterialet, har med WAsP-modellen beräknats vindar och övriga värden för 2,5 x 2,5 kvadratkilometers koordinatrutor, och därur för valda områdens 250 x 250 kvadratmeters rutor.

Med AROME-modellen simulerades dessutom 24 valda månader, varav 12 representerar år med starka vindar och 12 år med svaga. Dessa vindvärden har inte beaktats i den egentliga vindatlasen, utan är givna som separata värden för 2,5 x 2,5 kvadratkilometers koordinatrutor i tabellerna för dynamiska kartor.

För atlasen har AROME-modellen körts i på varandra följande sex timmars perioder, ur vilka fakta lagrats för tidpunkterna vid tre och sex timmar. Begynnelsevärdena för specifiserade sex timmars intervallen och de data som behövts för beräkningsområdenas gränser, har genererats ur väderobservationerna. Man har där utnyttjat Meteorologiska institutets HIRLAM-vädermodell, som körts med 7,5 kilometers punktavstånd över Nordeuropa. Data som behövts för områdesgränserna har fåtts ur den internationella väderprognoscentralens (ECMWF) ERA-interim medeldistansmaterial, där man använt 80 kilometers punktavstånd och vars beräkningsområde täcker hela jordklotet.

Vinddata från 50 meter till 400 meters höjd

Vindatlasen omfattar de månatliga vindvärdena samt beräknade energiproduktionsvärden för tre olika kraftverkstyper (1, 3 och 5 MW) i sammanlagt 63550 punkter, som alla representerar 2,5 x 2,5 kvadratkilometers markområden, på höjderna 50 m, 75 m, 100 m, 125 m, 150 m, 200 m och 400 m. Längs kusten, i skärgården, i fjällområdena och valda inlandsområden har vindens medelhastighet dessutom angivits med 250 x 250 kvadratmeters resolution. Vindens medelhastighet i 250 x 250 kvadratmeters rutorna har beräknats med mesoskalans Lib-program och WAsP-modellen, ur de vindvärden man fått med AROME.

Vindatlasens vindvärden beskriver de 50 senaste årens månatliga och årliga medelvärden för vindförhållandena. Enskilda års vindförhållanden kan avvika märkbart från medelvärdena. Även under ett planerat vindkraftverks driftstid kan vindförhållandena avvika från de i atlasen angivna. Klimatförändringen inverkar också på vindarna. Dess möjliga inverkan har inte beaktats i atlasens värden, utan har beskrivits i ett separat avsnitt på dessa sidor.Finlands Vindatlas baserar sig på en sammanvägning av Meteorologiska institutets numeriska AROME-väderprognosmodell och den för vindatlasapplikationer allmänna WAsP-modellen.