Maksimituulet

Maksimituulella tarkoitetaan 10 minuutin keskituulen nopeutta, joka saavutetaan kerran 50 vuodessa (V50). Maksimituulen jakaumaa Suomen alueella on tarkasteltu kahdella eri tavalla:

1) Maksimituuli on laskettu käyttämällä koko maan alueella (sekä merialue että sisämaa) maaston rosoisuudelle z0 arvoa 0,05 m. Tämä on standardin SFS-EN 1991-1-4:2004 mukainen laskentatapa ja tätä arvoa käytetään suunniteltaessa rakenteiden tuulikuorman kestävyyttä.

Suurimmat V50 arvot (20-25 m/s) 10 metrin korkeudella ovat Pohjanlahden rannikolla ja aivan maamme pohjoisimmassa osassa (kuva 1). Vastaavat arvot laskettuina 100 m korkeudelle maanpinnan yläpuolelle ovat noin 9 m/s voimakkaampia (kuva 2).

2) Kun huomioidaan myös maaston rosoisuuden alueellinen vaihtelu (kuva 3) nähdään, että suurimmat V50 arvot löytyvät alueen lounaisimmasta osasta. Järvet näkyvät paikallisina maksimialueina ja myös tunturialueet erottuvat paikallisina maksimeina. Alhaisimmat arvot löytyvät sisämaan metsäisiltä alueilta. Suurin V50 arvo on 43,8 m/s, pienin 11,2 m/s ja keskiarvo 17,7 m/s.

Tarkastelu tehtiin pohjautuen säähavaintoihin vankasti perustuvaan ERA-40 aineistoon. ERA-40 -projektissa analysoitiin tämän päivän laskennallisen tieteen menetelmin käyttämällä lähes kaikki viimeisen 45 vuoden aikana kerätty sääaineisto traditionaalisista radioluotauksista ja pintahavainnoista aina modernin jakson satelliittihavaintoihin. Näin luotiin aiempaa huomattavasti tarkempi maailmanlaajuinen kuvaus säästä ja ilmastosta vuosilta 1957 - 2002. Saatuja arvoja verrattiin havaintoasemilla tehtyihin mittauksiin pohjautuviin toistuvuusaika-arvioihin.

Lisätietoja ERA40-projektista ECMWF:n verkkopalvelussa englanniksiKuva 1. Maksimituulen V50 (m/s) arvot 10 metrin korkeudella maanpinnan yläpuolella perustuen ERA-40 -aineiston 850 hPa:n tuulitietoihin (a). Arvot on laskettu pinnan rosoisuudelle 0,05 m.Maksimituulen V50 (m/s) arvot 100 metrin korkeudella maanpinnan yläpuolella perustuen ERA-40 -aineiston 850 hPa:n tuulitietoihin (a). Arvot on laskettu pinnan rosoisuudelle 0,05 m.Kuva 3. Maksimituulen V50 (m/s) arvot perustuen ERA-40 -aineiston 850 hPa:n tuulitietoihin 10 metrin korkeudella maanpinnan yläpuolella. Arvot on laskettu huomioiden pinnan rosoisuuden vaihtelut.