Tuuliatlaksen ajallinen edustavuus

Tuuliatlaksen tietoja käytetään arvioitaessa tuulivoimalan elinaikana (nykyhetki + 15-25 vuotta) vallitsevia keskimääräisiä tuulioloja ja tuulivoimalalla tuotettavan energian määrää. Tuuliatlaksen tuuliolot kuvataan historiallisen tiedon avulla.

Vuosittaisessa tuulisuudessa on varsin suurta luonnollista vuotuista vaihtelua, kuten oheisesta kuvasta voidaan havaita. Lisäksi ilmaston muuttuminen vaikuttaa sekä vuosien välisen vaihtelun suuruuteen että vuotuiseen keskinopeuteen ja vuotuisiin maksimituuliin.

Oheisessa kuvassa on mustilla pisteillä esitetty maanpinnan tason ilmanpaineesta lasketun geostrofisen tuulen keskinopeuden (m/s) vaihtelu pohjoisen Itämeren alueella vuosina 1880-1996. Käyrä kuvaa vuosikeskiarvojen kuuden vuoden liukuvaa keskiarvoa.

Vanha ja uusi Tuuliatlas

Vuonna 1991 ilmestynyt edellinen Suomen Tuuliatlas tuotettiin käyttämällä kuudellakymmenellä säähavaintoasemalla tai mittausmastoissa tuulimittausten pitkäaikaisista aikasarjoista saatuja tuloksia vuosilta 1971-1986. Pisimmät aikasarjat (mittaukset päivittäin kolmen tunnin välein) olivat 16 vuotta ja lyhimmät 5 vuotta. Aikasarjojen pituuden vaihtelu johtui muun muassa tuulimittarityyppien muutoksista sekä sääasemien lopettamisesta ja uusien perustamisesta. Tuulihavaintojen ilmastollinen edustavuus siis vaihteli huomattavasti.

Vuoden 2009 Suomen Tuuliatlas perustuu säämallin käyttöön, joten jokaisessa maantieteellisessä pisteessä, johon tuulitiedot on laskettu, tuotettu tieto edustaa täsmälleen samaa aikajaksoa.
Säämallilla simuloitu aikajakso on valittu Euroopan sääpalvelukeskuksen ECMWF:n säätiedoista. Vuosien 1957-2002 maailman säätiedot on analysoitu uudelleen ja ERA 40 -tietokannasta on koottu päivittäisten tuulitietojen analysoinnin perusteella edustava jakso 1989-2007 Suomen Tuuliatlakseen. Pitkästä aikasarjasta on valittu mallinnettava jakso siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edustaa nykyistä ja lähitulevaisuuden tuuli-ilmastoa.

Ilmaston muutoksen todennäköistä vaikutusta tuleviin tuulisuusoloihin ei ole otettu kvantitatiivisesti huomioon tuuliatlaksessa. Sen sijaan ilmaston muutoksen vaikutusta tuulioloihin ja tuulivoiman tuotantoon on arvioitu erikseen uusimpien ilmastonmuutosmallitusten pohjalta.

Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään

Tuuliatlaksen keskinopeuden kartat edustavat tarkastellun jakson keskimääräistä tuulisuutta. Tuulen keskinopeus ja nopeuden jakauma kuitenkin vaihtelee vuodesta toiseen, ja eri vuosina tietyn kuukauden tuulisuudet poikkeavat toisistaan.

Tuuliatlaksessa tuulisuuden vaihtelua on kuvattu laskemalla erot prosentteina tuulen keskinopeudessa heikkotuulisimman vertailuvuoden ja keskimääräisen vertailuvuoden sekä toisaalta tuulisimman vertailuvuoden ja keskimääräisen vertailuvuoden välillä.

Vastaava tarkastelu on tehty vertaamalla 3 MW:n voimalalle laskettua energian tuottoa (MWh).Tuulivoimalan tuotantoa sen elinaikana (20 v.) arvioidaan historiallisen tiedon avulla. Myös ilmastonmuutoksen vaikutus on tärkeätä huomioida.

Vanha Tuuliatlas vuodelta 1991 lisätietoa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa