Lib-tiedostot

Lib-tiedostot ovat WAsP-ohjelman sääasemien tai muista tuulimittauksista tuottamia, ja kohdealueen tuuliolojen laskennassa käyttämiä, kuvauksia tuuli-ilmastosta.

Tuulen nopeuden jakaumaa eri tuulennopeusluokkiin kuvataan tilastollisella 2-parametrisella Weibull-jakaumalla, jossa parametri A kuvaa tuulen keskinopeuden sijaintia jakaumassa ja parametri k on ns. muotoparametri. Parametrien A ja k avulla voidaan laskea muun muassa tuulen keskinopeus, tuulen energiasisältö, tuulivoimalan vuosituotanto sekä tuulennopeuden jakauma ja osuus eri tuulennopeusluokissa. WAsP:ssa Weibull-jakauman parametrit A ja k muuttuvat korkeutta muutettaessa ja maaston rosoisuuden ja topografian muuttuessa.

Tuuliatlaksessa AROMEn tuottamista tuulitiedoista 2,5 x 2,5 km2 hilaruuduissa on laskettu ruutukohtainen vuotuista tuulijakaumaa edustava homogenisoitu tuuli-ilmasto, eli Lib-tiedosto, Risön mesoskaalan Lib-ohjelmistolla, jota on huomattavasti modifioitu tätä tuuliatlas-projektia varten

Lib-tiedostot ovat tekstimuotoisia tiedostoja. Samat tiedot voidaan tallettaa myös rwc-tiedostoksi, joka on muodoltaan XML-tiedosto.Lib-tiedoston sisältö kuvattuna taulukossa.