Lopputuotteet

Jäätämisatlaksen lopputuotteet on liitetty Suomen tuuliatlas käyttöliittymän yhteyteen. Lopputuotteet esitetään sekä kartta- että taulukkomuodossa. Karttatuotteina esitetään aktiivisen ja passiivisen jäätämisen esiintyvyydet [tuntia/kk] sekä vastaava tuotantotappio prosenttiosuutena suhteessa jäättömään tilanteeseen. Alueellisia jakaumia on saatavana 50, 100 ja 200m korkeuksilta. Jokaisen hilapisteen taulukkotiedostoihin on lisätty myös kuusi uutta saraketta, joista karttakuvien informaatio on saatavilla tekstimuodossa. Jäätämisarviot on laskettu vastaamaan kokonaistuotantoa. Tuuliatlaksessa käytettyä sektorijaottelua tuulen suunnan mukaan ei jäätämisatlaksessa ole otettu huomioon.

Aktiivinen jäätäminen

Aktiivisella jäätämisellä tarkoitetaan itse jäätämishetken intensiteettiä eli voimakkuutta. Lopputuotteet kertovat kuinka monta tuntia aktiivinen jäätäminen ylittää määritetyn kynnysarvon tarkastelujakson aikana. Jäätämisatlaksessa aktiivisen jäätämisen kynnysarvo on 10g/m/h.

Passiivinen jäätäminen

Passiivisella tai (kumulatiivisella) jäätämisellä tarkoitetaan niiden ajanhetkien määrää jolloin jäätä on kertyneenä rakenteisiin yli 10g/m. Passiivinen jäätäminen kestää niin kauan kunnes jää joko putoaa pois mekaanisen rasituksen johdosta tai sulaa. Laskennassa on sulamiselle asetettu lämpötila raja-arvo +0.5°C. Jos tämä lämpötila ylitetään kahden peräkkäisen ajanhetken aikana (6h), jään oletetaan sulavan/putoavan pois. Jäätä ei välttämättä kerry lisää koko passiivisen ajanjakson aikana, mutta vanha jää ei myöskään poistu mikäli ilman lämpötila on alle +0.5 °C.

Tuotantotappioarvio

Tuotantotappiot on laskettu käyttäen hyväksi heikennettyjä tehokäyriä WinWindin 3MW:n turbiinille. Tämän lisäksi tuotannon oletetaan pysähtyvän kun jään määrä ylittää ns. kohtalaisen jääkertymän ylärajan (Kuva 2). Koska kyseessä on jäätämisen aiheuttama tehohäviö ei eri lämpötilaluokituksiin ole ollut tarvetta, sillä lämpötila on joka tapauksessa alle 0°C. Tuotantotappioarvioissa on kuitenkin otettu huomioon turbiinin nimelliset cut on - cut off tuulen nopeudet. Tuotantotappioarvio esitetään prosenttiosuutena Tuuliatlaksen tarjoamista vuotuisesta/kuukausittaisesta tuulituotantoarviosta.

Taulukkotuotteet

Karttatuotteiden lisäksi jokaisen hilapisteen taulukko tietoihin on lisätty kuusi uutta suuretta. Näistä suureista neljä ensimmäistä kuvastavat eri voimakkuuksisten aktiivisen jäätämisen keskimääräistä kestoa, viides sarake keskimääräistä passiivisen jäätämisen kestoaikaa sekä viimeinen sarake tuotantotappioiden prosentuaalista osuutta keskimääräisestä tuotannosta. Taulukkotuotteita on lisätty kolmelle eri korkeus tasolle (50m, 100m ja 200m). Tuulensuunta jakoa ei ole tehty.

>10 g/m/h (aktiivi) >10-50 g/m/h (aktiivi) >50-100 g/m/h (aktiivi) >100 g/m/h (aktiivi) > 10 g/m (kertymä) Tuotantotappiot
[tuntia /jakso]    [tuntia /jakso]    [tuntia /jakso]    [tuntia /jakso]    [tuntia /jakso] [%]